House icon Fándlyho 1/A, Pezinok Email icon office@hmglobal.sk Phone icon +421 917 914 715

Prihlásenie a odhlásenie vozidiel

Kliknutím na jednotlivé služby zistíte, aké dokumenty a náležitosti budeme od vás na daný úkon potrebovať.

Zmeny

Ostatné

Kontrola originality

Car icon
Kontrolou originality sa rozumie zisťovanie neoprávnených zásahov do identity vozidla, najmä pozmeňovanie VIN a dokladov. Výsledok KO je zaznamenaný do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk.
Vozidlá, ktoré podliehajú kontrole originality:
  • dovezené vozidlá zo zahraničia
  • vozidlá odhlasujúce sa na export
  • vozidlá s výmenou podvozku alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
  • vozidlá so zmenou farby
  • neprihlásené vozidlá do 30 dní od ich odhlásenia
  • vozidlá po prestavbe
  • vozidlá, ktorým bolo pridelené náhradné identifikačné číslo VIN Štátnym dopravným úradom
  • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel